Giải thích các trường thông tin

A. THÔNG TIN CHUNG

Stt Tab, trường Ý nghĩa
I Tab Cơ bản Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản.
I.1 Panel Công việc dự án Cập nhật các thông tin thiết yếu.
  Tên công việc Khai báo tên công việc liên quan đến dự án.
  Người phụ trách Lựa chọn người phụ trách công việc dự án từ danh sách NSD.
  Trạng thái/ % Cập nhật tình trạng của công việc dự án, tiến độ hoàn thành công việc dự án.
  Bắt đầu/ Kết thúc Cập nhật khoảng thời gian thực hiện hoàn thiện công việc dự án dự kiến theo trạng thái.
  Giờ kh/ Giờ tt Thời gian theo kế hoạch/ thực tế hoàn thành công việc.
  Phân loại Lựa chọn phân loại của công việc dự án.
  Ưu tiên/ Điểm Chọn mức độ ưu tiên/ Điểm cho công việc dự án.
I.2 Panel Nội dung Cập nhật nội dung công việc dự án cần làm.
I.3 Panel Thiết lập Cập nhật các thông tin thiết lập công việc dự án.
  Người phối hợp Cập nhật những người phối hợp thực hiện công việc dự án.
  Thông báo Check chọn để gửi thông báo công việc dự án tới người phối hợp.
  Riêng tư Check chọn riêng tư, những người phối hợp không được phép sửa hoặc xóa thông tin công việc dự án.
  Nhắc nhở Check chọn và lựa chọn thời gian gửi thông báo nhắc nhở công việc dự án.
  Dự án Hiển thị thông tin dự án mà công việc phụ thuộc.
  Công việc cha Lựa chọn công việc cha của công việc dự án đang cập nhật.
  Mục tiêu Lựa mục tiêu cho công việc dự án đang cập nhật.
  Kiểm tra Cập nhật thông tin kiểm tra cho công việc dự án.
  Giá trị Lựa chọn cách tính giá trị cho công việc dự án cập nhật.
  Milestone Tick chọn nếu công việc dự án đang cập nhật là một milestone.
  Liên hệ/ Liên hệ 2 Lựa chọn đối tác, người liên hệ của đối tác liên quan công việc dự án.
  Tag Cập nhật các tag đánh dấu liên quan.
  Ghi chú Bổ sung thông tin (nếu có).
II Tab Tài liệu Cập nhật và hiển thị các tài liệu liên quan đến công việc của dự án.
III Mở rộng Cập nhật các thông tin mở rộng khác.
  Tổ chức Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty.
  Tổ chức liên quan Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty.
  Cho phép sửa/xóa Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/xóa bản ghi.
  Góp ý Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được.
  Ghi nhớ của tôi Thông tin ghi nhớ, lưu trữ và xem riêng theo từng tài khoản người dùng.