Đọc (import) dữ liệu công việc dự án từ file excel

1. Vào mục Công việc theo đường dẫn: Dự án >> Dự án >> Tab Công việc.

2. Chọn Dự án cần đọc (import) công việc. Tại tab Công việc, nhấn trên thanh tác vụ phía dưới màn hình.

3. Nhấn "Tải tệp mẫu Excel".

4. Chuẩn hóa dữ liệu theo tệp mẫu.

Lưu ý:

- Cấu trúc file import có 2 sheet: Template và HUONG_DAN.

- Vui lòng đọc chi tiết hướng dẫn cách nhập liệu tại sheet HUONG_DAN.

- Nhập dữ liệu công việc tương ứng theo hướng dẫn tại sheet Template.

5. Nhấn "Select files", tìm chọn tệp dữ liệu (excel) đã chuẩn hóa (Chờ cho tải xong =100%).

6. Nhấn "Chọn", để đọc dữ liệu.

7. Phần mềm hiển thị kết quả đọc (import) dữ liệu thành công.