Cách khai báo phụ thuộc công việc dự án

Mục đích: Khi xây dựng kế hoạch triển khai, các công việc của dự án có thể có mối quan hệ phụ thuộc với nhau về tiến độ. Ví dụ như Công việc B chỉ được phép bắt đầu thực hiện khi Công việc A đã hoàn thành. Do đó, để kiểm soát vấn đề này, phần mềm hỗ trợ thiết lập sự phụ thuộc giữa các công việc.

Các loại phụ thuộc: Tương tự như Microsoft Project, phần mềm hỗ trợ các loại phụ thuộc sau:

  • Finish Start (FS): Công việc bị phụ thuộc chỉ được bắt đầu khi công việc phụ thuộc kết thúc.
  • Finish-Finish (FF): Công việc bị phụ thuộc chỉ được kết thúc khi công việc phụ thuộc kết thúc.
  • Finish-Finish (SS): Công việc bị phụ thuộc chỉ được bắt đầu khi công việc phụ thuộc bắt đầu.
  • Finish-Finish (SF): Công việc bị phụ thuộc chỉ được kết thúc khi công việc phụ thuộc bắt đầu.

Ví dụ: Có 2 công việc Soạn thảo tài liệu và Phê duyệt tài liệu. Tại công việc Phê duyệt tài liệu khai báo phụ thuộc FS với công việc Soạn thảo tài liệu. Khi đó, công việc Phê duyệt tài liệu chỉ được bắt đầu khi công việc Soạn thảo tài liệu kết thúc.

Hướng dẫn thiết lập:

1. Vào mục Công việc theo đường dẫn: Dự án >> Dự án >> Tab Công việc.

2. Chọn dự án có công việc cần khai báo phụ thuộc.

3. Chọn công việc cần khai báo phụ thuộc, nhấn chuột phải, chọn "Phụ thuộc".

4. Nhấn trên form để khai báo phụ thuộc công việc.

5. Cập nhật thông tin các cột:

- Tên công việc: Khai báo tên công việc việc ảnh hưởng, phụ thuộc với công việc đã chọn.

- Công việc #: Hệ thống tự động hiển thị thông tin mã (#) tương ứng với cột Tên công việc đã khai báo.

- Kiểu phụ thuộc: Khai báo kiểu phụ thuộc (FS, FF, SS, SF) giữa 2 công việc.

- Số ngày: Khai báo số ngày ràng buộc tiến độ giữa 2 công việc.

- Ghi chú: Cập nhật thông tin ghi chú (nếu có).

6. Nhấn "Lưu đóng", để lưu. Hoàn thành thao tác, công việc hiển thị trên giao diện đã được cập nhật thông tin.

Diễn giải: Theo hình ảnh minh họa ở trên, công việc KH Tổng quan có thời gian thực hiện từ 05/02/2021 đến 15/02/2021; Công việc KH Chi tiết có thời gian thực hiện từ 11/02/2021 đến 22/02/2021. Khi hoàn thành khai báo công việc KH Chi tiết phụ thuộc FS + 2 ngày với công việc KH Tổng quan như trên thì hệ thống sẽ tự động cập nhật lại thời gian công việc KH Chi tiết thành từ 18/02/2021 đến 01/03/2021 (bắt đầu sau khi hoàn thành việc KH Tổng quan và thêm 2 ngày trễ). Tại cột Phụ thuộc ta thấy rõ Mã số công việc phụ thuộc của KH Chi tiết là "9900;" tương ứng với công việc là KH Tổng quan.