HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SINNOVA

 Nhập kho

 Xuất kho

 Chuyển kho

 Cuối kỳ