HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SINNOVA

Tiền mặt

Ngân hàng

Phiếu kế toán

Ngân sách

Số dư

Phân bổ

Kết chuyển

Tổng hợp