HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SINNOVA

 Thẻ tài sản

Cấp phát, thu hồi

Bảo trì, sửa chữa

Bảo hiểm, kiểm định

 Khấu hao

 Kiểm kê

 Thanh lý

App