Đọc (import) dữ liệu vào phần mềm từ file Microsoft project

Vào mục "Dự án" theo đường dẫn: Dự án >> Dự án.

1. Chọn dự án cần import công việc, nhấn chọn tiện ích " Tải lên".

2. Nhấn "Select files", tìm chọn tệp dữ liệu (microspft project) có sẵn (Chờ cho tải xong =100%).

3. Nhấn "Chọn", để đọc dữ liệu.

4. Phần mềm hiển thị kết quả đọc (import) dữ liệu thành công.