Cách tập hợp chi phí sản xuất dở dang

1. Vào mục "Chi phí sản xuất dở dang" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Chi phí sản xuất dở dang".

2. Nhấn chọn tiện ích "Tập hợp".

5. Nhấn "OK", để tập hợp.

3. Chi phí sản phẩm dở dang được tập hợp.

Lưu ý:

- Chọn "Tìm kiếm" để lựa chọn kỳ tính giá.

- Hệ thống có 3 phương pháp tính chi phí dở dang được cấu hình trong Hệ thống >> Cấu hình >> Giá thành.

  Bảng giải thích các phương pháp tính chi phí sản xuất dở dang trên phần mền.

Theo nguyên vật liệu chính Theo phương pháp này chi phí sản xuất dở dang được tính theo chi phí nguyên vật liệu dở dang.
Theo tỷ lệ hoàn thành tương đương Theo phương pháp này chi phí sản xuất dở dang được tính theo tỷ lệ hoàn thành sản phẩm.
Theo chi phí kế hoạch Theo phương pháp này chi phí sản xuất dở dang được tính theo chi phí kế hoạch