Cách thêm mới chi phí kế hoạch

1. Vào mục "Chi phí kế hoạch" theo đường dẫn: Sản phẩm >> Chi phí kế hoạch.

2. Nhấn "Thêm".

3. Cập nhật các thông tin: VTHH, Vật liệu,...

 - Tên vthh:

  • Gõ tên/mã VTHH, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
  • Nhấn     để mở form tìm kiếm VTHH.
  • Nhấn     để xóa VTHH.

 - Tài khoản:

  • Gõ tên/mã tài khoản, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
  • Nhấn     để hiển thị danh sách tài khoản, click tên tài khoản để chọn.

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

4. Nhấn "Lưu đóng", để lưu.

5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.