Cách xóa đồng thời nhiều chi phí sản xuất dở dang

1. Vào mục "Chi phí sản xuất dở dang" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Chi phí sản xuất dở dang".

2. Nhấn "Xóa tất cả".

3. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

4. Nhấn "OK", để xóa.

Lưu ý:

- Chỉ xóa được chi phí sản xuất dở dang khi chưa khóa sổ hoặc khi chưa có các thông tin Tính và áp giá thành.