Cách thêm mới chi phí sản xuất dở dang

1. Vào mục "Chi phí sản xuất dở dang" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Chi phí sản xuất dở dang".

2. Nhấn "Thêm".

3. Tìm kiếm sản phẩm và cập nhật chi phí sản xuất dở dang.

4. Nhấn "Lưu đóng" để lưu.

5. Chi phí sản xuất dở dang cho sản phẩm thêm mới được hiển thị.