Cách xóa chi phí sản xuất dở dang

1. Vào mục "Chi phí sản xuất dở dang" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Chi phí sản xuất dở dang".

2. Tìm kiếm và chọn bản ghi "Số lượng hoàn thành" muốn xóa.

3. Nhấn "Xóa".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK", để xóa.

Lưu ý:

- Chỉ xóa được chi phí sản xuất dở dang khi chưa khóa sổ.