Cách sửa chi phí sản xuất dở dang

1. Vào mục "Chi phí sản xuất dở dang" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Chi phí sản xuất dở dang".

2. Tìm kiếm và chọn bản ghi "Chi phí sản xuất dở dang" cần sửa thông tin.

3. Nhấn "Sửa".

4. Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa: Sản phẩm, số tiền, tài khoản,...

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã chỉnh sửa.