Cách thêm mới số lượng dở dang

1. Vào mục "Số lượng dở dang" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Số lượng dở dang".

2. Nhấn "Thêm".

3. Tìm kiếm sản phẩm và cập nhật số lượng dở dang.

4. Nhấn "Lưu đóng" để lưu.

5. Số lượng sản phẩm dở dang thêm mới được hiển thị.