Cách xóa đồng thời nhiều số lượng dở dang

1. Vào mục "Số lượng dở dang" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Số lượng dở dang".

2. Nhấn "Xóa tất cả".

3. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

4. Nhấn "OK", để xóa.

Lưu ý:

- Chỉ xóa được số lượng dở dang khi chưa khóa sổ.