Cách xóa số lượng dở dang

1. Vào mục "Số lượng dở dang" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Số lượng dở dang".

2. Nhấn chọn bản ghi "Số lượng dở dang" muốn xóa.

3. Nhấn "Xóa".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK", để xóa.

Lưu ý:

- Chỉ xóa được số lượng dở dang khi chưa khóa sổ.