Cách sửa số lượng dở dang

1. Vào mục "Số lượng dở dang" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Số lượng dở dang".

2. Nhấn chọn bản ghi "Số lượng dở dang" cần sửa thông tin.

3. Nhấn "Sửa".

4. Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa: Sản phẩm, ngày lập, số lượng,...

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã chỉnh sửa.