Cách thêm mới tỷ lệ hoàn thành

1. Vào mục "Tỷ lệ hoàn thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Tỷ lệ hoàn thành".

2. Nhấn "Thêm".

3. Tìm kiếm sản phẩm và cập nhật tỷ lệ hoàn thành.

4. Nhấn "Lưu đóng" để lưu.

5. Tỷ lệ hoàn thành sản phẩm thêm mới được hiển thị.