Cách xóa tỷ lệ hoàn thành

1. Vào mục "Tỷ lệ hoàn thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Tỷ lệ hoàn thành".

2. "Tìm kiếm" và nhấn chọn bản ghi "Tỷ lệ hoàn thành" muốn xóa.

3. Nhấn "Xóa".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK", để xóa.

Lưu ý:

- Chỉ xóa được tỷ lệ hoàn thành khi chưa khóa sổ.