Cách sửa tỷ lệ hoàn thành

1. Vào mục "Tỷ lệ hoàn thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Tỷ lệ hoàn thành".

2. "Tìm kiếm" và nhấn chọn bản ghi "Tỷ lệ hoàn thành" cần sửa thông tin.

3. Nhấn "Sửa".

4. Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa: Sản phẩm, tỷ lệ,...

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã chỉnh sửa.