Cách xóa đồng thời nhiều tỷ lệ hoàn thành

1. Vào mục "Tỷ lệ hoàn thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Tỷ lệ hoàn thành".

2. Nhấn "Xóa tất cả".

3. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

4. Nhấn "OK", để xóa.

Lưu ý:

- Chỉ xóa được tỷ lệ hoàn thành khi chưa khóa sổ.