Đọc (import) dữ liệu vào phần mềm

Vào mục "Giao hàng" theo đường dẫn: Bán hàng >> Giao hàng.

1. Nhấn chọn tiện ích "Đọc dữ liệu".

2. Nhấn "Tải tệp mẫu Excel".

3. Chuẩn hóa dữ liệu theo tệp mẫu.

4. Nhấn "Select files", tìm chọn tệp dữ liệu (excel) đã chuẩn hóa (Chờ cho tải xong =100%).

5. Nhấn "Chọn", để đọc dữ liệu.

6. Phần mềm hiển thị kết quả đọc (import) dữ liệu thành công.