Cách tìm kiếm phiếu giao hàng

Vào mục "Giao hàng" theo đường dẫn: Bán hàng >> Giao hàng.

Tìm kiếm cơ bản

  • Nhập từ khóa, nhấn Enter để tìm theo số phiếu, nội dung phiếu giao hàng, tên đối tác,..
  • Chọn tài khoản để tìm phiếu giao hàng theo người tạo, người phối hợp.
  • Chọn trạng thái để tìm phiếu giao hàng theo trạng thái.

Tìm kiếm nâng cao

1. Nhấn     để mở form tìm kiếm nâng cao.

2. Nhập các tiêu chí tìm kiếm: Thời gian, Trạng thái, Nhóm đối tác, Kho xuất...

3. Nhấn "Chọn".

4. Danh sách "Phiếu giao hàng" phù hợp các tiêu chí tìm kiếm hiển thị trên giao diện.