Cách thêm mới phiếu giao hàng

1. Vào mục "Giao hàng" theo đường dẫn: Bán hàng >> Giao hàng.

2. Nhấn "Thêm".

3. Cập nhật các thông tin: Số phiếu, Số đơn hàng, Nội dung, Đối tác, Sản phẩm,...

 - Đối tác:

  • Gõ tên/mã đối tác, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
  • Nhấn     để mở form tìm kiếm đối tác.
  • Nhấn     để xóa đối tác.
  • Nhấn     để mở form thêm mới đối tác (đối tác chưa có trên hệ thống).

 - Sản phẩm: Nhấn     để thêm dòng.

  • Gõ tên/mã sản phẩm, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
  • Nhấn     để mở form tìm kiếm sản phẩm.
  • Nhấn     để sao chép dòng được chọn.
  • Nhấn     để xóa dòng được chọn.

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

- Hệ thống tự động sinh số phiếu giao hàng theo thiết lập của người dùng trong Tiện ích >> Quản lý sinh mã số.

4. Nhấn "Lưu đóng", để lưu.

5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.