Cách xóa đồng thời nhiều phiếu giao hàng

1. Vào mục "Giao hàng" theo đường dẫn: Bán hàng >> Giao hàng.

2. Tìm kiếm các bản ghi "Giao hàng" cần xóa. Để tìm kiếm phiếu giao hàng, xem "Cách tìm kiếm phiếu giao hàng".

3. Nhấn "Xóa tất cả".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK", để xóa.

6. Tất cả các bản ghi theo điều kiện tìm kiếm đã bị xóa.