Cách sao chép phiếu giao hàng

1. Vào mục "Phiếu giao hàng" theo đường dẫn: Bán hàng >> Phiếu giao hàng.

2. Nhấn chọn bản ghi "Phiếu giao hàng" muốn sao chép thông tin.

3. Nhấn "Sao chép".

4. Cập nhật các thông tin cần sửa, thao tác nhập liệu tương tự thao tác nhập liệu của Thêm mới Phiếu giao hàng.

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi mới hiển thị trên giao diện.