Cách sửa phiếu giao hàng

1. Vào mục "Phiếu giao hàng" theo đường dẫn: Bán hàng >> Giao hàng.

2. Nhấn chọn bản ghi "Phiếu giao hàng" cần sửa thông tin.

3. Nhấn "Sửa".

4. Cập nhật các thông tin cần sửa, thao tác nhập liệu tương tự thao tác nhập liệu của Thêm mới Phiếu giao hàng.

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã chỉnh sửa.