Đọc (import) dữ liệu đối chiếu chi phí vào phần mềm

1. Vào mục "Đối chiếu chi phí" theo hướng dẫn: Dự án >> Đối chiếu chi phí.

2. Nhấn chọn tiện ích " Đọc dữ liệu".

3. Nhấn "Tải tệp mẫu Excel".

4. Chuẩn hóa dữ liệu theo tệp mẫu.

Lưu ý:

- Cấu trúc file import có 2 sheet: Template và HUONG_DAN.

- Vui lòng đọc chi tiết hướng dẫn cách nhập liệu tại sheet HUONG_DAN.

- Nhập dữ liệu tương ứng theo hướng dẫn tại sheet Template.

5. Nhấn "Select files", tìm chọn tệp dữ liệu (excel) đã chuẩn hóa (Chờ cho tải xong =100%).

6. Nhấn "Chọn", để đọc dữ liệu.

7. Phần mềm hiển thị kết quả đọc (import) dữ liệu thành công.