Cách xóa tất cả đối chiếu chi phí

1. Vào mục "Đối chiếu chi phí" theo đường dẫn: Dự án >> Đối chiếu chi phí.

2. Tìm kiếm các bản ghi "Đối chiếu chi phí" cần xóa. Để tìm kiếm đối chiếu chi phí, xem "Cách tìm kiếm đối chiếu chi phí".

3. Nhấn "Xóa tất cả".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK", để xóa.

6. Tất cả các bản ghi theo điều kiện tìm kiếm đã bị xóa.