Cách sao chép đối chiếu chi phí

1. Vào mục "Đối chiếu chi phí" theo đường dẫn: Dự án >> Đối chiếu chi phí.

2. Nhấn chọn bản ghi "Đối chiếu chi phí" muốn sao chép thông tin.

3. Nhấn "Sao chép".

4. Cập nhật các thông tin cần sửa, thao tác nhập liệu tương tự thao tác nhập liệu của Thêm mới đối chiếu chi phí.

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi mới hiển thị trên giao diện.