Cách sửa đối chiếu chi phí

1. Vào mục "Đối chiếu chi phí" theo hướng dẫn:Dự án >> Đối chiếu chi phí.

2. Chọn thông tin chi phí của dự án cần cập nhật, nhấn "Sửa" trên thanh công cụ.

3. Cập nhật các thông tin cần hiệu chỉnh.

4. Nhấn "Lưu đóng" để cập nhật lại thông tin liên quan đến chi phí thực tế vừa hiệu chỉnh.