Cách tìm kiếm đối chiếu chi phí

Vào mục "Đối chiếu chi phí" theo đường dẫn: Dự án >> Đối chiếu chi phí.

Tìm kiếm cơ bản

  • Nhập từ khóa, nhấn Enter để tìm theo số hợp đồng, diễn giải, tên đối tác..
  • Chọn tài khoản để tìm hợp đồng mua theo người tạo, người phối hợp.
  • Click chọn trạng thái để tìm hợp đồng mua.

Tìm kiếm nâng cao

1. Nhấn     để mở form tìm kiếm nâng cao.

2. Nhập các tiêu chí tìm kiếm: Thời gian, loại tiền, trạng thái, dự án,...

3. Nhấn "Chọn".

4. Danh sách "Hợp đồng mua" phù hợp các tiêu chí tìm kiếm hiển thị trên giao diện.