Cách xóa đối chiếu chi phí

1. Vào mục "Đối chiếu chi phí" theo hướng dẫn:Dự án >> Đối chiếu chi phí.

2. Chọn thông tin chi phí của dự án cần xóa, nhấn "Xóa" trên thanh công cụ.

3. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

4. Nhấn "OK", để xóa.