Cách thêm đối chiếu chi phí

Mục đích: Quản lý thông tin chi phí phát sinh thực tế trong quá trình triển khai dự án (bộ phận kế toán theo dõi).

Hướng dẫn thiết lập:

1. Vào mục "Đối chiếu chi phí" theo hướng dẫn:Tài chính >> Đối chiếu chi phí.

2. Nhấn "Thêm" trên thanh công cụ.

3. Cập nhật các thông tin trên form nhập liệu...

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

4. Nhấn "Lưu đóng" để hoàn thành khai báo thêm mới thông tin chi phí phát sinh thực tế của dự án.