Giải thích các trường thông tin

A. THÔNG TIN CHUNG

Stt Tab, trường Ý nghĩa
I Tab Cơ bản Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản.
I.1 Panel cơ bản Cập nhật các thông tin thiết yếu.
  Chức vụ Lựa chọn chức vụ cần lập kế hoạch nhân sự.
  Tên vị trí Lựa chọn vị trí công việc cần lập kế hoạch.
  Năm Năm lập kế hoạch.
  Nội dung Nội dung của kế hoạch nhân sự.
  Thứ tự Cập nhật thứ tự hiển thị thông tin mô tả công việc trên lưới chính của mô đun.
  Hiển thị Tích chọn để thông tin kế hoạch nhân sự được hiển thị tại các mô đun liên quan.
  Ghi chú Thông tin bổ sung (nếu có).
I.2 Panel kế hoạch Cập nhật các thông tin kế hoạch.
  T1, T2, T3,..., T12 Cập nhật số lượng nhân viên kế hoạch cho từng vị trí theo từng tháng trong năm kế hoạch.
I.3 Panel thực hiện Cập nhật các thông tin thực hiện.
  T1, T2, T3,..., T12 Số lượng nhân viên thực tế của vị trí theo từng tháng trong năm kế hoạch. Sẽ được tự động tính theo số lượng hồ sơ nhân viên của vị trí đó tương ứng từng tháng.
II Tab Mở rộng Cập nhật các thông tin mở rộng khác.
  Tổ chức Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty.
  Tổ chức liên quan Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty.
  Cho phép sửa/xóa Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/xóa bản ghi.
  Góp ý Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được.
  Ghi nhớ của tôi Thông tin ghi nhớ, lưu trữ và xem riêng theo từng tài khoản người dùng.