Cách sao chép kế hoạch nhân sự

Mục đích: Sao chép toàn bộ "Kế hoạch nhân sự" của các vị trí từ năm này qua năm khác.

1. Vào mục "Kế hoạch nhân sự" theo đường dẫn: Nhân sự >> Hoạch định >> Kế hoạch nhân sự.

2. Nhấn "Sao chép".

3. Cập nhật các thông tin:

- Năm: Năm muốn sao chép Kế hoạch nhân sự.

- Năm (Dán): Năm mà Kế hoạch nhân sự sẽ được sao chép đến.

- Tổ chức (Dán): Tổ chức mà Kế hoạch nhân sự sẽ được sao chép đến.

4. Nhấn "Chọn".

5. Bản ghi mới hiển thị trên giao diện.