Cách tập hợp số liệu nhân sự thực tế so với kế hoạch

Mục đích: Tập hợp số liệu thực hiện kế hoạch nhân sự đã đề ra nhằm so sánh giữa kế hoạch và thực tế.

1. Vào mục "Kế hoạch nhân sự" theo đường dẫn: Nhân sự >> Hoạch định >> Kế hoạch nhân sự.

2. Nhấn "Tập hợp".

3. Kết quả tập hợp hiển thị trên giao diện.