Cách thêm kế hoạch nhân sự

1. Vào mục "Kế hoạch nhân sự" theo đường dẫn: Nhân sự >> Hoạch định >> Kế hoạch nhân sự.

2. Nhấn "Thêm".

3. Cập nhật các thông tin: Vị trí, Năm, Nội dung,...

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

- Hệ thống tự động sinh mã vị trí theo thiết lập của người dùng trong Tiện ích >> Quản lý sinh mã số.

4. Nhấn "Lưu đóng", để lưu.

5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.