Cách sửa kế hoạch nhân sự

1. Vào mục "Kế hoạch nhân sự" theo đường dẫn: Nhân sự >> Hoạch định >> Kế hoạch nhân sự.

2. Thực hiện sửa " Kế hoạch nhân sự" theo 2 cách sau:

2.1. Sửa trực tiếp trên lưới dữ liệu: Click chọn ô (cell) tương ứng vị trí, tháng cần sửa và tiến hành sửa trực tiếp.

2.2. Mở form để sửa Kế hoạch nhân sự.

- Chọn bản ghi "Kế hoạch nhân sự" cần sửa.

- Nhấn "Sửa" trên thanh công cụ.

- Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa: Vị trí, Kế hoạch theo các tháng,...

- Nhấn "Lưu đóng".

- Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã chỉnh sửa.