Cách tạo lập kế hoạch nhân sự

Mục đích: Tạo lập mới kế hoạch nhân sự.

1. Vào mục "Kế hoạch nhân sự" theo đường dẫn: Nhân sự >> Hoạch định >> Kế hoạch nhân sự.

2. Nhấn "Tạo lập".

3. Hệ thống thông báo hỏi lại người dùng.

4. Nhấn "OK" để tạo lập kế hoạch nhân sự.

5. Kết quả tạo lập hiển thị trên giao diện.