Cách xóa tất cả chi phí

1. Vào mục "Chi phí" theo đường dẫn: Dự án >> Chi phí.

2. Tìm kiếm các bản ghi "Chi phí" cần xóa. Để tìm kiếm chi phí, xem "Cách tìm kiếm chi phí".

3. Nhấn "Xóa tất cả".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK", để xóa.

6. Tất cả các bản ghi theo điều kiện tìm kiếm đã bị xóa.