Cách tìm kiếm chi phí

Vào mục "Chi phí" theo đường dẫn: Dự án >> Chi phí.

Tìm kiếm cơ bản

  • Nhập từ khóa, nhấn Enter để tìm theo mã chứng từ, diễn giải, tên đối tác..
  • Chọn tài khoản để tìm hợp đồng mua theo người tạo, người phối hợp.

Tìm kiếm nâng cao

1. Nhấn     để mở form tìm kiếm nâng cao.

2. Nhập các tiêu chí tìm kiếm: Thời gian, Loại tiền,,Dự án,...

3. Nhấn "Chọn".

4. Danh sách "Hợp đồng mua" phù hợp các tiêu chí tìm kiếm hiển thị trên giao diện.