Cách sửa chi phí

1. Vào mục "Chi phí" theo hướng dẫn:

Cách 1: Dự án >> Dự án >> Tab Chi phí. Chọn thông tin chi phí của dự án cần cập nhật, nhấn "Sửa".

Cách 2: Dự án >> Chi phí. Chọn thông tin chi phí của dự án cần cập nhật, nhấn "Sửa" trên thanh công cụ.

2. Cập nhật các thông tin cần hiệu chỉnh.

3. Nhấn "Lưu đóng" để cập nhật lại thông tin liên quan đến chi phí thực tế vừa hiệu chỉnh.