Cách thêm chi phí

Mục đích: Quản lý thông tin chi phí phát sinh thực tế trong quá trình triển khai dự án (ban dự án theo dõi).

Hướng dẫn thiết lập:

1. Vào mục "Chi phí" theo hướng dẫn:

Cách 1: Dự án >> Dự án >> Tab Chi phí. Chọn dự án cần thêm chi phí, nhấn "Thêm".

Cách 2: Dự án >> Chi phí. Nhấn "Thêm" trên thanh công cụ.

2. Cập nhật các thông tin trên form nhập liệu...

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

3. Nhấn "Lưu đóng" để hoàn thành khai báo thêm mới thông tin chi phí phát sinh thực tế của dự án.