Cách sao chép chi phí

1. Vào mục "Chi phí" theo đường dẫn: Dự án >> Chi phí.

2. Nhấn chọn bản ghi "Chi phí" muốn sao chép thông tin.

3. Nhấn "Sao chép".

4. Cập nhật các thông tin cần sửa, thao tác nhập liệu tương tự thao tác nhập liệu của Thêm mới chi phí.

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi mới hiển thị trên giao diện.