Cách xóa kế hoạch sản xuất

1. Vào mục "Kế hoạch sản xuất" theo đường dẫn: Sản xuất >> Kế hoạch sản xuất.

2. Tìm kiếm bản ghi "Kế hoạch sản xuất" cần xóa. Để tìm kiếm kế hoạch sản xuất, xem "Cách tìm kiếm kế hoạch sản xuất".

3. Chọn bản ghi "Kế hoạch sản xuất" muốn xóa.

  • Cách 1: Chọn 1 bản ghi cần xóa bằng cách click chuột vào 1 dòng để chọn hoặc dùng phím mũi tên di chuyển trên lưới và chọn dòng bằng phím space.
  • Cách 2: Chọn nhiều bản ghi cần xóa bằng cách check chọn ô vuông đầu mỗi dòng.

4. Nhấn "Xóa".

5. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

6. Nhấn "OK", để xóa. Nhấn "Cancel" để hủy bỏ thao tác.