Cách thêm mới kế hoạch sản xuất

1. Vào mục "Kế hoạch sản xuất" theo đường dẫn: Sản xuất >> Kế hoạch sản xuất.

2. Nhấn "Thêm".

3. Cập nhật các thông tin: Mã kế hoạch, Tiêu đề, Đối tác, Sản phẩm,...

 - Cơ bản:

 • Ngày lập: Ngày hiện tại và cho phép người dùng thay đổi.
 • Mã kế hoạch: Tự động sinh và cho phép người dùng thay đổi.
 • Số đơn hàng: Lựa chọn đơn đặt hàng được cập nhật từ module Bán hàng, hiển thị các thông tin tới sản phẩm mà khách hàng đặt mua tại các tab và các trường tương ứng.
 • Bắt đầu/ Kết thúc: Khoảng thời gian thực hiện kế hoạch sản xuất.
 • Nhấn     để tính số lượng nguyên vật liệu, sản phẩm đầu ra .

 - Đối tác: Hiển thị thông tin đối tác của đơn hàng lựa chọn lập kế hoạch sản xuất.

 • Gõ tên/mã đối tác, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
 • Nhấn     để mở form tìm kiếm đối tác.
 • Nhấn     để xóa đối tác.

 - Thông số: Cập nhật thông số yêu cầu của sản phẩm trong kế hoạch sản xuất, nội dung chi tiết và các lưu ý cần thiết.

4. Cập nhật chi tiết các sản phẩm, nguyên liệu, máy móc, nguồn lực, phế phẩm liên quan tới từng công đoạn sản xuất của kế hoạch:

 • Nhấn     để thêm dòng.
 • Nhấn     để sao chép dòng được chọn.
 • Nhấn     để xóa dòng được chọn.

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

- Nhấn     ở tab Tổng quan để cập nhật sản phẩm theo Công đoạn.

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã thêm.