Cách sửa kế hoạch sản xuất

1. Vào mục "Kế hoạch sản xuất" theo đường dẫn: Sản xuất >> Kế hoạch sản xuất.

2. Nhấn chọn bản ghi "Kế hoạch sản xuất" cần sửa thông tin.

3. Nhấn "Sửa".

4. Cập nhật các thông tin cần sửa, thao tác nhập liệu tương tự thao tác nhập liệu của Thêm mới kế hoạch sản xuất.

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã chỉnh sửa.