Cách tìm kiếm kế hoạch sản xuất

Vào mục "Kế hoạch sản xuất" theo đường dẫn: Sản xuất >> Kế hoạch sản xuất.

Tìm kiếm cơ bản

  • Nhập từ khóa, nhấn Enter để tìm theo mã kế hoạch, tiêu đề, tên đối tác,...
  • Chọn tài khoản để tìm kế hoạch sản xuất theo người tạo, người phối hợp.
  • Chọn trạng thái để tìm kế hoạch sản xuất theo trạng thái.

Tìm kiếm nâng cao

1. Nhấn     để mở form tìm kiếm nâng cao.

2. Nhập các tiêu chí tìm kiếm: Thời gian, Trạng thái, Nhóm sản phẩm,...

3. Nhấn "Chọn".

4. Danh sách "Kế hoạch sản xuất" phù hợp các tiêu chí tìm kiếm hiển thị trên giao diện.