Xóa tất cả khoản giảm giá thành

1. Vào mục "Khoản giảm giá thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Khoản giảm giá thành".

2. Nhấn "Xóa tất cả".

3. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

4. Nhấn "OK", để xóa.

Lưu ý:

- Chỉ xóa được khoản giảm giá thành khi chưa khóa sổ.